Få pris på hemförsäkring för bostadsrätt

Så hanteras personuppgifter Läs mer

Hemförsäkring för din bostadsrätt

Du som bor i bostadsrätt behöver en hemförsäkring med bostadsrättstillägg. Den gäller för fast inredning och läckage genom yt- och tätskikt. Du kan välja mellan tre nivåer av skydd; Grund, Medium och Large.

 

I bostadsrättstillägget ingår ett allriskskydd för din lägenhet på upp till 200.000 kronor. Det gäller om du till exempel tappar en TV i golvet och det blir märken i parketten. I hemförsäkring Medium och Large ingår också en allriskförsäkring (drulle) för dina saker och ett förbättrat reseskydd med ersättningsresa och avbeställningsskydd.

 

Förköpsinformation hemförsäkring
Produktfaktablad hemförsäkring

 • Skydd för lägenheten, de saker du äger, hyr eller lånar samt dig och din familj
 • Skydd vid brand, vattenskada, skadegörelse eller inbrott
 • Reseskydd 45 dagar
Detta ingår
Grundskydd Medium Large

Skydd för din bostadsrätt
Försäkringen gäller för den bostad som framgår av försäkringsbrevet. Om tomtmark tillhör bostaden omfattas även tomtmarken och de föremål som är fast anbringade där, till exempel en grind. Lägenheten är försäkrad till fullvärde om inget annat anges i ditt försäkringsbrev. För tomtmark som tillhör bostaden är högsta ersättningsbelopp 500 000 kr.

Det som omfattas av bostadsrättsförsäkringen är;
• egendom i den försäkrade bostadsrätten som enligt lag är fast egendom och som du enligt lag eller bostadsrättsföreningens stadgar är underhålls-/reparationsskyldig för.
• till bostadsrätten tillhörande tomtmark som du enligt lag eller bostadsrättsföreningens stadgar är underhålls-/reparationsskyldig för.
• egen bekostad fast inredning i bostadsrätten inklusive egen fastmonterad radio- och tv-antenn utomhus (även parabol) samt inglasad balkong/altan

Stöld och skadegörelse
Försäkringen gäller för stöld och skadegörelse på i din lägenhet och på din tomt. Du kan till exempel få ersättning om ytterdörren blivit uppbruten vid ett inbrott.

Brand och explosion
Försäkringen täcker skador som uppkommit till följd av till exempel en brand, explosion eller blixtnedslag.

Läckage
Försäkringen täcker skador som uppkommit till följd av till exempel läckage från vattenledningssystem. Ytskikt och tätskikt ersätts vid läckageskada genom yt- och tätskikt som motsvarar kravet i gällande bygg- och branschregler vid byggnads- eller ombyggnadstillfället.

Väderfenomen
Försäkringen täcker skador som uppkommit genom storm, översvämning eller annat väderfenomen.

Jordrörelser
Försäkringen täcker skador som uppkommit genom till exempel jordskalv.

Hushållsmaskiner, installationer, glas och sanitet
Försäkringen täcker skador på bland annat hushållsmaskiner och installationer (för till exempel värme och vatten).

Ansvarsskydd
Om du, i egenskap av fastighetsägare, krävs på skadestånd för att du råkat skada en annan person eller en annan persons saker utreder vi om du är skadeståndsskyldig. Vi ersätter även skadestånd upp till 5 miljoner kronor om du är skadeståndsskyldig.

Rättsskydd
Om du, i egenskap av fastighetsägare, hamnar i en rättslig tvist kan försäkringen ersätta advokat- och rättegångskostnader upp till 300 000 kronor.

Om din lägenhet skulle bli skadad på grund av en plötslig och oförutsedd händelse så kan du få ersättning upp till 200 000 kronor.

Detta ingår
Grundskydd Medium Large

Skydd för dina saker
Hemförsäkringen täcker skador som drabbar dina saker (ditt lösöre) - det vill säga egendom som du äger privat, lånar av privatpersoner eller hyr. Hemförsäkringen ersätter dina saker som skadats genom stöld eller skadegörelse i bostaden, brand och- eller explosion samt läckage. Viss egendom omfattas inte av försäkringen och vissa föremål har en gräns för högsta ersättningsbelopp. Försäkringsbeloppet är 1 miljon kronor om du inte valt något annat.

Stöld och skadegörelse
Du kan få ersättning vid stöld och skador i samband med inbrott och skadegörelse, till exempel om din cykel, barnvagn eller tvätten i tvättstugan blir stulen.

Brand och explosion Försäkringen ersätter dina saker som skadas på grund av till exempel brand och explosion.

Läckage
Du kan få ersättning om dina saker skadas till följd av läckage från till exempel vattenledningssystem.

Om du köper fler saker (lösöre) under tiden du är försäkrad, så att det totala värdet på din egendom överstiger det försäkringsbelopp som framgår av ditt försäkringsbrev, blir du inte automatiskt underförsäkrad. Senast i samband med att försäkringen förnyas måste du dock meddela oss om förändringen för att inte bli underförsäkrad till nästa försäkringsperiod.

Om du krävs på skadestånd för att du råkat skada en annan persons eller en annan persons saker utreder vi om du är skadeståndsskyldig. Vi ersätter även skadestånd upp till 5 miljoner kronor om du är skadeståndsskyldig.

Om du hamnar i en rättslig tvist kan försäkringen ersätta advokat- och rättegångskostnader upp till 300 000 kronor.

Om du blir utsatt för misshandel, sexuella brott eller annat övergrepp så ersätter vi dig för bestående men och för den kränkning du utsatts för. Du kan även få ersättning för personliga tillhörigheter som stulits eller skadats i samband med rånet eller överfallet.

I hemförsäkringen ingår ett reseskydd som gäller i hela värden under resans 45 första dagar. Reseskyddet kan ersätta kostnader för bland annat sjukhus- och läkarvård om du drabbas av en olycksfallsskada eller blir sjuk under resan. Du kan också få ersättning för outnyttjad resekostnad, det vill säga om du inte kan utnyttja resan som tänkt på grund av att du drabbas av akut sjukdom.

Om du eller ditt barn utsätts för en traumatisk händelse så som övergrepp, mobbing eller inbrott kan du få ersättning för upp till 10 besök hos en krispsykolog.

Om ditt barn utsätts för kränkande behandling i skolan ersätter försäkringen kostnader för upp till 10 besök hos krispsykolog. Försäkringen ersätter även schablonbelopp om en anmälan till Barn- och Elevombudsmannen utmynnar i kritik mot skolan eller om Barn- och Elevombudsmannen väcker skadeståndstalan mot skolan.

Om din identitet blir stulen och du utsätts för krav på grund av det kan vi ersätta ombudskostnader upp till 30 000 kronor. Du kan även få ersättning för återanskaffningskostnader av stulna identitetshandlingar upp till 1 000 kronor.

Allrisken, eller drulle som den ofta kallas, ersätter föremål som skadats eller förlorats genom en plötslig och oförutsedd händelse. Det finns dock vissa undantag, till exempel gäller försäkringen inte för kontanter eller för det som kallas stöldbegärlig egendom (ädelmetaller, äkta pärlor, ädelstenar, antikviteter, konstverk etc) som förvaras i förråd, uthus eller garage.

Omfattar bland annat avbeställningsskydd ersättningsresa upp till 25 000 kronor per person och 100 000 kronor per familj. Har du dessutom din hund eller katt försäkrad hos Moderna Försäkringar så har du ett avbeställningsskydd för resan om hunden eller katten drabbas av en olycksfallsskada eller sjukdom som leder till att den behöver akut veterinärvård.

Elektronikskydd Elektronikskydd med självriskreducering och förbättrat åldersavdrag för stationär elektronik som till exempel TV.

Självriskreducering Självriskreducering med 1 200 kronor vid brand och inbrott i bostad.

Utökad bortaskydd Ger ett fördubblat ersättningsbelopp för dina saker som du har på annan plats än i bostaden.

När en skada inträffat får du oftast stå för en del av skadan själv, en så kallad självrisk. Självrisken kan variera beroende på vad som har hänt och vilken försäkringsomfattning du har. Hos oss är grundsjälvrisken 1 500 kronor för lösöre och 3 000 kr för byggnaden, men du kan välja andra grundsjälvrisker om du vill. Om du redan är kund hos oss kan du logga in på Mina Sidor och se din valda grundsjälvrisk i ditt försäkringsbrev.

Vissa delar av försäkringen gäller utan någon självrisk, till exempel överfallsskyddet och identitetsstöldsskyddet, men vissa andra delar gäller med speciella självrisker. Vi har listat de viktigaste speciella självriskerna här nedanför.

Ansvar- och rättsskydd: 20% av skadekostnaden, lägst grundsjälvrisken
Cykel stulen utanför bostad – 25% av skadekostnaden, lägst grundsjälvrisken

Läckage
Läckage genom våtisolering: 10%, lägst 5 000 kr
Frysning: 10% högst 10 000 kr, lägst 3 000 kr

Ovan information om försäkringen är inte fullständig. För fullständig information kan du ta del av förköpsinformation, produktfaktablad och villkor som du hittar nedan.

 • Försäkringen gäller för dig som tecknat försäkringen. Den gäller också för dem i din familj som både är bosatta och folkbokförda på samma adress som du. Försäkringen omfattar även dina barn fram tills att de fyller 18, även om de inte är skrivna hos dig. 

 • Ja, i vår hemförsäkring ingår ett reseskydd som gäller under resans första 45 dagar. Du kan exempelvis få ersättning för sjukhus- och läkarvårdskostnader om du drabbas av ett olycksfall eller akut sjukdom. Läs mer om detta under grundskyddet för hemförsäkringen i förköpsinformationen eller i de fullständiga villkoren.

 • När du ska ut och resa rekommenderar vi att du tar med dig ett resekort. Resekortet är ett bevis som kortfattat informerar dig om vad som ingår i din reseförsäkring samt vart du ska vända dig för att få kvalitetssäkrad vård om du blir sjuk eller skadad under resan. Du beställer enkelt ett resekort genom att logga in på Mina Sidor.

 • Har du din försäkring hos oss och ska flytta är det bra om du kontaktar oss eftersom det är viktigt att du är rätt försäkrad under och efter flytten. Bland annat är det viktigt att uppgifterna om den nya bostaden blir uppdaterade. Du når oss på 010-219 10 80.

  Glöm inte heller bort att anmäla din flytt till Skatteverket. Det är gratis och du gör det enkelt och snabbt i Skatteverkets e-tjänst.

 • Vilket lösöresbelopp du borde ha i din försäkring beror på hur mycket saker du äger och värdet på dessa. För de flesta räcker det med 1 miljon kronor. Om detta inte räcker finns det möjlighet att höja beloppet. Ring vår kundtjänst på 010-219 10 80 så guidar vi dig.

 • Är skadan akut, ring vår skadejour på 010-219 10 90.

 • Ja, om du bor i villa rekommenderar vi att du tecknar en villaförsäkring som täcker fler moment än en hemförsäkring. 

 • I Hemförsäkring Medium och Large ingår alltid allriskförsäkring, också kallad drulleförsäkring, för dina saker. Den täcker skadan om du till exempel spiller kaffe på din dator eller tappar din mobil i golvet.

 • En hemförsäkring är bra att ha för att skydda dina saker och ditt boende. Modernas hemförsäkringar gäller för dig som bor i hyres- eller bostadsrätt och ger dig ett omfattande skydd för både dig och dina tillhörigheter. En hemförsäkring innehåller så mycket mer än ett skydd för dina saker. Du får även ett reseskydd, ett ansvars- och rättsskydd samt ett överfallsskydd.

 • Har du din försäkring hos oss och ska flytta ber vi dig att kontakta oss. Detta för att kontrollera att du är rätt försäkrad under och efter flytten. Det är viktigt att till exempel uppgifterna om den nya bostaden och ditt hushåll blir uppdaterade.

  Glöm inte att anmäla din flytt till Skatteverket. Det är gratis och du gör det enkelt och snabbt i Skatteverkets e-tjänst. 

  Vill du eftersända din post kan du beställa det hos Svensk Adressändring AB mot en avgift.

  Du som flyttar för att studera vid universitet eller högskola ska vara folkbokförd på din studieort. Grundregeln är att du ska vara folkbokförd där du bor, det vill säga där du sover flest nätter. Läs mer här

 • I hem-/villahemförsäkringen ingår ersättning upp till 50 000 kr om din cykel inklusive tillbehör blir stulna. Cykeln ska vara låst med ett cykellås godkänt av Svensk Stöldskyddsförening vid tillfället för stöld. Mer information hittar du i våra villkor.

 • Nej, det måste du inte. I hem-/villahemförsäkringen ingår 45 dagars flyttskydd och därför räknas både din gamla och din nya bostad som försäkringsställe när det gäller din försäkrade egendom. Flyttskyddet gäller i upp till 45 dagar från tillträdesdatum.

 • Ja, när du ansöker om visum till Ryssland behöver du ett intyg som visar att du har en hemförsäkring där det ingår reseskydd. Varje familjemedlem som är med på resan måste ha ett eget intyg. Du beställer intyget hos vår kundservice. Intyget skickas endast per post, inte med e-post. Kontakta oss i god tid innan du ska ansöka om visumet

 • Din hemförsäkring gäller för dig och dina hushållsmedlemmar förutsatt att de har samma bostad och folkbokföringsadress som du. På ditt försäkringsbrev framgår det hur många som omfattas av din hem-/villahemförsäkring

 • Försäkringen gäller för de som omfattas av hemförsäkringen och ger er ett skydd i upp till 45 dagar världen över. Antal dagar kan variera beroende på vilket avtal du har, säkerställ hur många dagar ditt reseskydd gäller genom att se efter i ditt försäkringsbrev.

Vad våra kunder tycker om oss