Om vi inte är överens

Vår målsättning är att ha nöjda kunder och vi prioriterar dialogen med dig som kund.

I första hand: Om du inte är nöjd med beslutet i ett ärende eller hur du har blivit bemött, ber vi dig i första hand höra av dig till den som handlagt ärendet. Du kan även begära att ditt ärende ska omprövas av en ansvarig på avdelningen. För snabbast service avseende ditt klagomål, ber vi dig ange ditt namn och skadenummer (alt. försäkringsnummer) samt vad du är missnöjd med. Du finner ditt skadenummer samt kontaktuppgifter i ditt beslutsbrev.

I andra hand: Vi rekommenderar att du i första hand följer anvisningarna enligt ovan; det är ofta tillräckligt för att situationen ska klaras upp. Om du inte är nöjd med vårt beslut kan du begära en prövning av ditt ärende i Moderna Försäkringars Överprövningsnämnd genom att vända dig till Klagomålsansvarig.

Du når Klagomålsansvarig på följande vis:

För snabbast hantering: Använd klagomåls-formuläret 

Andra kontaktvägar:
klagomalsansvarig@modernaforsakringar.se

Vill du hellre skriva ett brev är adressen:

Moderna Försäkringar
Klagomålsansvarig 
Box 7830
103 98 Stockholm

OBS! Bifoga skadenummer. Om det saknas bifogar du försäkringsnummer. Och om det också saknas bifogar du personnummer.

Klagomålsansvarig är Cecilia Berglund

Moderna Försäkringars överprövningsnämnd

Nämnden är fristående från skade- och säljorganisationen och består av en jurist som är ordförande och en Kundombudsman. Nämnden prövar både konsument- och företagsärenden och sammanträder ungefär varannan vecka. Du kan inte personligen närvara vid nämndsammanträdet men Kundombudsmannen har till uppgift att ta till vara dina intressen och framföra dina synpunkter.

De flesta ärenden kan prövas av nämnden men det finns några undantag, till exempel ärenden som inte först har omprövats på berörd avdelning, klagomål som inkommit mer än ett år efter att Moderna meddelat slutligt beslut i ärendet eller ärenden som kräver medicinsk sakkunskap. Om du vill få ett ärende prövat av nämnden, kontakta Klagomålsansvarig enligt ovan. Prövningen är kostnadsfri.

Andra vägar för rådgivning och prövning

Du som är privatperson kan få rådgivning i frågor som rör försäkring eller skadereglering genom att kontakta:

 • Konsumenternas Försäkringsbyrå ger privatpersoner oberoende och kostnadsfri vägledning om pension, försäkring och skadereglering men prövar inte tvister. Konsumenternas Försäkringsbyrå gör också oberoende jämförelser av privata försäkringar och tjänstepensioner.

  Kontakt

  0200-22 58 00
  Konsumenternas Försäkringsbyrå
  Box 24215
  104 51 Stockholm
  konsumenternas.se

 • Du som privatperson kan även vända dig till Konsumentverket och deras upplysningstjänst Hallå Konsument, eller den kommunala konsumentvägledningen för råd och hjälp. För att se vad just din kommun erbjuder, se din kommuns hemsida.
   
  Kontakt
   
  0771-525 525
  Hallå Konsument
  Box 48
  651 02 Karlstad
  www.hallakonsument.se

 • Nämnden för Rättsskyddsfrågor och Ombudskostnadsnämnden prövar ärenden som gäller rättsskyddsförsäkring.
  Personförsäkringsnämnden prövar ärenden som gäller medicinsk bedömning i sjuk- och olycksfallsförsäkring eller hem- och reseförsäkring.
  Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd prövar ärenden som gäller ersättning för personskada inom ansvars- och överfallsförsäkring som reglerats på skadeståndsrättslig grund.

  För mer information om vilka ärenden Svensk Försäkrings Nämnden prövar se deras hemsida, www.forsakringsnamnder.se.
  Svensk Försäkrings Nämnder,
  Box 24067,
  104 50 Stockholm,
  Tfn 08-522 787 20,
  info@forsakringsnamnder.se

 • Du som är privatperson har möjlighet att göra en anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). ARN prövar kostnadsfritt tvister mellan företag och privatpersoner efter att företaget tagit slutlig ställning, förutsatt att tvisten rör mer än 2000 kr. Moderna garanterar att medverka vid prövningen och sedan följa ARNs beslut. För mer information samt anmälan se:
  www.arn.se
  Box 174, 101 23 Stockholm
  Telefon 08-508 860 00
  arn@arn.se

 • Nämnden prövar ärenden som rör personskada i följd av trafik. Trafikskadenämnden lämnar rådgivande yttranden om bedömning och beräkning av ersättningsfrågor gällande trafikskadeersättning.
  Försäkringsbolagen är skyldiga att rådfråga nämnden när det gäller:

  • ersättning för inkomstförlust efter den akuta sjuktiden om förlusten per år beräknas till lägst ett prisbasbelopp (skadeåret)
  • ersättning för lyte, stadigvarande men, inkomstförlust, kostnader eller särskilda olägenheter om den medicinska invaliditetsgraden uppgår till minst tio procent
  • ersättning till maka, make eller därmed jämställd person för förlust av underhåll
  • omprövning enligt 5 kap 5§ första stycket skadeståndslagen.

  Dessutom kan du själv, inom gällande preskriptionstid, begära prövning i Trafikskadenämnden. Begäran om prövning gör du direkt till nämnden. Det krävs emellertid att du dessförinnan har kontaktat oss för att försöka lösa den fråga som du anser är tvistig. Kontakta gärna din handläggare för ytterligare information.

  För mer information se www.trafikskadenamnden.se.
  Box 24048, 104 50 Stockholm
  Telefon 08-522 787 00

 • Om du är missnöjd med något du köpt på internet från ett företag baserat inom EU och du själv bor inom EU, kan du läsa mer om tvistlösning och gå vidare via länken http://ec.europa.eu/odr

Rättsskydd vid tvist mot Moderna

Om du har en försäkring som innehåller ett rättsskyddsmoment kan detta rättskydd även komma att gälla vid en tvist mot oss. Rättsskyddsförsäkringen gäller under de förutsättningar som framgår av försäkringsvillkoren. Du måste särskilt ansöka om rättsskydd i det bolag där du har en rättsskyddsförsäkring.